These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Mga Madalas na Katanungan Tungkol sa mga Booster na Bakuna sa COVID-19

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Ano ang booster na bakuna?

Patuloy na maging mabisa ang mga bakuna sa COVID-19 sa pag-iwas ng malubhang sakit, pagkaospital, at kamatayan, pati mula sa Delta variant.

Ang booster na bakuna ay isang dagdag na dosis na tutulong sa pagpapanatili ng proteksyon.

Sino ang makakakuha ng booster na bakuna sa COVID-19?

Ang lahat ng nasa edad na 16 at mas matanda na nakakumpleto ng kanilang serye ng pagbabakuna sa COVID-19 ay makakakuha ng booster na bakuna sa COVID-19.

Lalo ng mahalaga para sa mga sumusunod na makakuha ng booster dahil nasa mataas na panganib sila sa malubhang sakit mula sa COVID-19:

Kailan ako makakakuha ng booster na bakuna sa COVID-19?

Makakakuha ka ng booster

  • 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna.
  • 2 buwan pagkatapos ng iyong solong dosis ng bakunang Janssen ng Johnson & Johnson.

Aling booster na bakuna sa COVID-19 ang kukunin ko?

Maari mong piliin kung anong bakuna sa COVID-19 ang gusto mo (Pfizer-BioNTech, Moderna, o Janssen ng Johnson & Johnson) bilang booster na bakuna.

Hindi kailangang pareho sa bakuna na dati mong tinanggap ang booster mo.

Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay ang tanging bakunang awtorisado para sa mga nasa edad na 16–17 taong gulang.

Ligtas ba ang mga booster na bakuna sa COVID-19?

Oo. Gaya ng ibang mga pagbabakuna, maaring sumakit ang braso mo pagkatapos mong mabakunahan. Maaring maranasan mo rin ang parang-trangkaso na mga sintomas, gaya ng lagnat, mga sakit ng ulo, sakit ng katawan, at pagkapagod.

Karaniwang palatandaan ang mga ito na nagreresponde sa bakuna ang iyong sistema ng imyuno. Kahit na maaring hindi kanais-nais ang masasamang mga epektong ito, hindi ka totoong may sakit. At kadalasan, ang mga ito ay nagtatagal ng mga ilang araw lamang.

Ang malubhang masasamang epekto mula sa anumang bakuna, kabilang ang mga bakuna sa COVID-19, ay napakadalang.

Saan ako makakakuha ng booster na bakuna sa COVID-19?

Nag-aalok ng booster na mga bakuna ang karamihan sa mga nag-aalok ng mga bakuna sa COVID-19.

Maaaring makakuha ng mga bakuna sa mga parmasya, tanggapan ng doktor, sentro ng kalusugan ng komunidad, at marami pang mga lokasyon. Karamihan sa mga tao ay nakatira sa loob ng 5 milya mula sa isang lugar ng pagbabakuna.

Mayroon kang 3 paraan para makahanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo:

  • Pumunta sa vaccines.gov
  • I-text ang iyong ZIP code sa 438829
  • Tumawag sa 1-800-232-0233

Tandaang dalhin ang iyong CDC COVID-19 Vaccination Record card kapag pumunta ka para sa iyong booster na bakuna. 

Maari ko bang kunin ang booster na bakuna sa COVID-19 kasama ng ibang mga bakuna?

Oo. Halimbawa, ligtas para sa iyo na kunin ang iyong booster na bakuna sa COVID-19 at ng iyong bakuna sa trangkaso nang magkasabay.

Kailangan ko bang magsuot ng maskara pagkatapos kong makuha ang booster ko?

Para tumulong na iwasan ang pagkalat ng COVID-19, magpatuloy sa paggamit ng maskara sa loob ng publikong mga lugar sa mga komunidad kung saan mataas ang transmisyon ng COVID.

Dapat din sundin ng mga nabakunahan at hindi nabakunahang tao ang mga batas, patakaran, at regulasyon ng pederal, estado, lokal, tribo, at teritoryo. Kasama diyan ang ligtas na pag-iingat para sa:

  • Pampublikong transportasyon
  • Mga paliparan at eruplano
  • Lokal na mga negosyo
  • Mga lugar ng trabaho

Saan ako makakahanap ng higit na impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19?

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19, kabilang ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga bakuna, tingnan ang aming Mga Katotohanan Tungkol sa COVID-19 at mga Bakuna.