These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Các Tin Nhắn để Khuyến Khích Tiêm Liều Vắc-Xin Tăng Cường

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Giữ nguyên nội dung các tin nhắn này hoặc lấy cảm hứng từ các tin nhắn này để soạn thảo tin nhắn của riêng quý vị nhằm khuyến khích mọi người tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường ở các cộng đồng mà quý vị phục vụ.

1 Quý vị có biết? Tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên hiện có thể tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường. Hãy tiêm liều tăng cường ngay sau khi: 6 tháng sau khi tiêm liều Pfizer hoặc Moderna thứ hai của quý vị, hoặc 2 tháng sau khi tiêm một liều Janssen của J&J. Nhắn mã vùng ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị.
2 Giữ an toàn hơn trong mùa lễ năm nay bằng cách tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường. Nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, quý vị có thể tiêm liều tăng cường sau 6 tháng kể từ khi tiêm liều Pfizer hoặc Moderna thứ hai của quý vị, hoặc 2 tháng sau khi tiêm một liều Janssen của J&J. Nhắn mã số ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị.
3 Quý vị có biết? Nguy cơ nhiễm COVID-19 của quý vị cao hơn vì biến thể Delta. Những người từ 18 tuổi trở lên có thể giữ an toàn hơn bằng cách tiêm liều vắc-xin tăng cường càng sớm càng tốt: 6 tháng sau khi tiêm liều Pfizer hoặc Moderna thứ hai của quý vị, hoặc 2 tháng sau khi tiêm một liều Janssen của J&J. Nhắn mã số ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị.
4 Quý vị đã tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường chưa? Thật tuyệt vời! Hãy chắc chắn rằng bạn bè và những người trong gia đình của quý vị mà trên 18 tuổi cũng được tiêm liều vắc-xin tăng cường. Nhắn mã số ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm tiêm vắc-xin miễn phí gần quý vị.
5 Tiêm Liều Vắc-xin Tăng Cường Bảo Vệ Quý Vị Khỏi COVID-19. Mọi người từ 18 tuổi trở lên có thể tiêm liều tăng cường sau 6 tháng kể từ khi tiêm liều Pfizer hoặc Moderna thứ hai của quý vị, hoặc 2 tháng sau khi tiêm một liều Janssen của J&J. Nhắn mã số ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm tiêm vắc-xin gần quý vị.