These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Các Tin Nhắn để Khuyến Khích Tiêm Liều Vắc-Xin Cập Nhật

Giữ nguyên nội dung các tin nhắn này hoặc lấy cảm hứng từ các tin nhắn này để soạn thảo tin nhắn của riêng quý vị nhằm khuyến khích mọi người tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường ở các cộng đồng mà quý vị phục vụ. 

1 Quý vị có biết? Các liều vắc-xin COVID cập nhật đã có để giúp cho mọi người từ 5 tuổi trở lên được bảo vệ khỏi biến chủng Omicron. Hãy đi tiêm vắc-xin cập nhật mới 2 tháng kể từ sau khi quý vị tiêm liều vắc-xin cuối cùng. Nhắn mã vùng ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm các liều vắc-xin miễn phí gần quý vị. 
2 Đã tới lúc để cập nhật sự bảo vệ của vắc-xin COVID của quý vị. Các liều vắc-xin COVID cập nhật đã có để giúp cho mọi người từ 5 tuổi trở lên được bảo vệ khỏi biến chủng Omicron. Hãy đi tiêm vắc-xin cập nhật mới 2 tháng kể từ sau khi quý vị tiêm liều vắc-xin cuối cùng. Nhắn mã vùng ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm các liều vắc-xin miễn phí gần quý vị. 
3 Quý vị đã tiêm một hoặc hai liều vắc-xin COVID tăng cường? Quý vị vẫn nên tiêm liều vắc-xin cập nhật nếu mà đã hơn 2 tháng kể từ khi quý vị tiêm liều vắc-xin cuối cùng, để bảo vệ quý vị khỏi biến chủng Omicron. Nhắn mã vùng ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm các liều vắc-xin miễn phí gần quý vị. 
4 Cho dù quý vị tiêm loại vắc-xin COVID nào hoặc quý vị đã tiêm chủng bao nhiêu liều tăng cường rồi, mọi người từ 5 tuổi trở lên có thể tiêm liều tăng cường nếu mà đã hơn 2 tháng kể từ khi quý vị tiêm liều vắc-xin cuối cùng, để bảo vệ quý vị khỏi biến chủng Omicron. Nhắn mã vùng ZIP code của quý vị và gửi tới số 438829 hoặc truy cập vaccine.gov để tìm các điểm các liều vắc-xin miễn phí gần quý vị.