These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Mga Mensaheng Text para Hikayatin ang Pagkuha ng Booster na Bakuna

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Gamitin mismo ang mga text na mensahe o bilang inspirasyon para sa sarili mong mga mensahe para hikayatin ang pagkuha ng booster na bakuna sa COVID-19 sa mga komunidad na pinaglilingkuran mo.

1 Alam mo ba? Makakakuha na ngayon ng booster na bakuna sa COVID-19 ang lahat ng nasa edad na 16+. Magpa-booster na bakuna ka na ASAP: 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng Pfizer o Moderna, o 2 buwan pagkatapos ng solo mong dosis ng Janssen ng J&J. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo.
2 Manatiling mas ligtas sa panahon ng kapaskuhan sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong booster na bakuna sa COVID-19. Kung ikaw ay nasa edad na 16+, makakakuha ka ng booster 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng Pfizer o Moderna, o 2 buwan pagkatapos ng solo mong dosis ng Janssen ng J&J. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo.
3 Alam mo ba? Mas mataas ang iyong panganib na magkaroon ng COVID-19 mula sa Delta variant. Maaring manatili na mas ligtas ang lahat na nasa edad na 16+ sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong booster na bakuna ASAP: 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng Pfizer o Moderna, o 2 buwan pagkatapos ng solo mong dosis ng Janssen ng J&J. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo.
4 Nakuha mo na ang iyong booster na bakuna sa COVID-19? Magaling! Siguraduhin mong makuha rin ng iyong mga kaibigan at pamilya na nasa edad na 16+ ang kanilang mga booster. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo.
5 I-boost ang iyong proteksyon na bakuna sa COVID-19. Lahat ng nasa edad na 16+ ay makakakuha ng booster na bakuna 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng Pfizer o Moderna, o 2 buwan pagkatapos ng solo mong dosis ng Janssen ng J&J. I-text ang iyong ZIP code sa 438829 o bumisita sa vaccines.gov para maghanap ng mga bakuna na malapit sa iyo.