These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Mesaj Tèks pou Ankouraje w Pran Vaksen Rapèl

This resource is available in other languages

Sèvi ak mesaj tèks sa yo jan yo ye a oswa kòm sous enspirasyon pou pwòp mesaj ou pou ankouraje moun yo pran rapèl vaksen COVID-19 nan kominote w ap bay sèvis yo.

1 Èske ou te konnen? Tout moun ki gen 5 làne oswa plis kapab pran yon vaksen rapèl vaksen COVID-19 kounye a. Pran pa w la pi vit ou kapab: 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna ou a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
2 Rete pi an sekirite nan sezon fèt sa a lè w pran rapèl vaksen COVID-19 ou a. Si ou gen 5 làne oswa plis, ou ka pran yon vaksen rapèl 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna ou a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
3 Èske w te konnen? Ris ou genyen pou w trape COVID la pi wo lè gen plis varyan kontajye ki gaye. Tout moun ki gen 5 làne oswa plis ka rete an sekirite lè li pran vaksen rapèl la pi vit yo kapab: 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna li a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
4 Èske w deja pran vaksen rapèl COVID-19 ou a? Bon bagay! Asire w zanmi w ak fanmi w ki gen 5 làne oswa plis pran vaksen rapèl yo a tou. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a nan 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
5 Bay Vaksen COVID-19 pou pwoteksyon ou an yon boustè. Nenpòt moun ki gen 5 làne oswa plis ka pran yon vaksen rapèl 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna li a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen toupre kote w rete a.