These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Mesaj Tèks pou Ankouraje w Pran Vaksen Rapèl

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Sèvi ak mesaj tèks sa yo jan yo ye a oswa kòm sous enspirasyon pou pwòp mesaj ou pou ankouraje moun yo pran rapèl vaksen COVID-19 nan kominote w ap bay sèvis yo.

1 Èske ou te konnen? Tout moun ki gen 12 làne oswa plis kapab pran yon vaksen rapèl vaksen COVID-19 kounye a. Pran pa w la pi vit ou kapab: 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna ou a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
2 Rete pi an sekirite nan sezon fèt sa a lè w pran rapèl vaksen COVID-19 ou a. Si ou gen 12 làne oswa plis, ou ka pran yon vaksen rapèl 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna ou a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
3 Èske w te konnen? Ris ou genyen pou w trape COVID la pi wo lè gen plis varyan kontajye ki gaye. Tout moun ki gen 12 làne oswa plis ka rete an sekirite lè li pran vaksen rapèl la pi vit yo kapab: 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna li a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
4 Èske w deja pran vaksen rapèl COVID-19 ou a? Bon bagay! Asire w zanmi w ak fanmi w ki gen 12 làne oswa plis pran vaksen rapèl yo a tou. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a nan 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen gratis toupre kote w rete a.
5 Bay Vaksen COVID-19 pou pwoteksyon ou an yon boustè. Nenpòt moun ki gen 12 làne oswa plis ka pran yon vaksen rapèl 5 mwa apre 2yèm dòz Pfizer oswa Moderna li a, oswa 2 mwa apre yon dòz inik Janssen J&J. Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a bay 438829 oswa ale sou vaccines.gov pou jwenn vaksen toupre kote w rete a.

 

Dènye revizyon kontni yo: 11 Janvye 2022