Paano Makipag-usap Tungkol sa mga Bakuna sa COVID-19 sa mga Kaibigan at Pamilya

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser. 

Karaniwang magkaroon ng mga tanong at pagkabahala tungkol sa mga bakuna sa COVID-19.  

Ang paglaganap ng napakaraming impormasyon—at mga maling akala—tungkol sa virus at mga bakuna ay maaaring dahilan ng paglito. 

May mga mahusay na paraan para matugunan ang mga tanong at pagkabahala ng mga tao, lalo na kung sinusubukan mong kumbinsihin silang magpabakuna dahil: 

 • Ayaw o hindi nila nararamdaman ang pangangailangang magpabakuna, o 
 • Natatakot sila magpabakuna. 

Narito ang ilang mga tip para sa mga magandang pag-uusap tungkol dito. 

Makinig at tumugon nang may pag-unawa 

 • Makinig nang hindi nanghuhusga. 
  • Tiyaking ikaw ay kalmado, bukas, at handang makinig. 
  • Ang mga positibong body language, tulad ng pakikipag-eye contact, ay makakatulong na maging komportable ang iyong mga kaibigan at pamilya kapag nakikipag-usap ka sa kanila. Subukan na huwag i-rolyo ang iyong mga mata o i-cross ang iyong mga braso habang sila’y nagsasalita 
  • Igalang ang kausap mo kahit na ang mga kaisipan at damdamin niya ay naiiba sa iyong pananaw o kahit na hindi ka sumasang-ayon sa kanya.  
  • Huwag makisabad. Hayaang matapos magsalita ang kausap mo bago ka magsalita. 
 • Ipadama sa kausap mo na pinakikinggan mo siya.  
  • Halimbawa, maaari mong sabihin na, “Mukhang nai-stress ka sa trabaho at bahay, at ikinalulungkot kong marinig na ang iyong pag-aalala tungkol sa bakuna ay nagdudulot sa iyo ng higit na stress. Mahirap talaga yan.” 
 • Iwasan ang paggamit ng salitang “ngunit” kapag ikaw ay nagsasalita. 
  • Halimbawa, kahit na hindi ka sumasang-ayon sa sinasabi ng kausap mo, iwasan mong magsabi ng, “Naririnig ko ang iyong sinasabi, ngunit hindi ako sumasang-ayon.” Mas mabuting sabihin na lang ang, “Naririnig ko ang sinasabi mo.” 
 • Huwag direktang kontrahin ang anumang bagay na sinasabi ng kausap mo na sa tingin mo ay mali.  
  • Halimbawa, huwag tumugon ng:  “Hindi, hindi iyon totoo.” Sa halip, mag-alok na magbahagi ng makatotohanang impormasyon tungkol sa mga bakuna mula sa pinagkakatiwalaang pinagkukunan para makapagpasya siya para sa kanyang sarili kung totoo ang pinaniniwalaan niya (higit pang impormasyon tungkol dito sa ibaba). 

Magtanong ng mga open-ended na tanong para masiyasat ang mga dahilan ng pagkabahala 

Ang layunin ng mga open-ended na tanong ay upang makakuha ng mga sagot na hindi lamang oo o hindi. 

Magtanong ng mga open-ended na tanong para matulungan kang maunawaan 

 • Kung ano ang inaalala ng iyong kausap. 
 • Kung saan niya nakuha ang anumang nakakagambalang impormasyon.  
 • Kung ano ang kanyang ginawa upang makakuha ng mga sagot sa kanyang mga tanong.  

Halimbawa, maaari mong tanungin, “Ano ang naramdaman mo noong napanood mo ang balitang iyon? Ano ang ginawa mo pagkatapos nito?” 

Maging magalang kapag mayroon kang mga katanungan.  

Halimbawa, huwag tawaging “kalokohan” ang mga alalahanin ng iyong mga kausap. At huwag magtanong ng mga tanong tulad ng, “Bakit ka mag-aalala tungkol doon? ” 

Humingi ng pahintulot na magbahagi ng impormasyon 

Kapag naintindihan mo na ang mga alalahanin ng iyong mga kausap, tanungin kung maaari kang magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga bakuna.  

Kung sila’y tumanggi, mag-ingat na huwag idiin ang impormasyon sa kanila.  

Kung siya’y sumang-ayon, sabihin sa kanila kung saan ka kumukuha ng impormasyong pinagkakatiwalaan mo. Ang pinakamahusay na mga mapagkukunan para sa makatotohanang sagot sa mga karaniwang tanong tungkol sa COVID-19 at mga bakuna ay kinabibilangan ng mga sumusunod: 

Minsan, ang pagbabahagi ng mabilis at tumpak na mga sagot sa mga karaniwang alalahanin ay maaaring makatulong nang malaki sa pagbabago ng isang tao mula sa isang nag-aalala patungo sa isang may kumpiyansa.  

Kung hindi mo alam ang sagot sa mga tanong, isaalang-alang na mag-aalok na tumulong sa paghahanap ng impormasyon. 

Tulungan ang mga tao na maunawaan ang kanilang mga sariling dahilan sa pagnanais na magpabakuna 

Matapos tugunan ang mga alalahanin ng mga tao nang may pag-unawa, paggalang, at katotohanan, ituloy ang usapan mula sa kung bakit hindi sila nagpabakuna hanggang sa kung bakit kailangan sila magpabakuna. 

Maaari mong sabihin na, “Tiyak na naiintindihan ko kung gaano kabigat pag-isipan ang tungkol sa COVID. Ano ang tungkol sa COVID ang nagpaniwala sa iyo na maaaring maging isang benepisyo ang pagbabakuna?" 

Maaari mong piliing ibahagi ang iyong sariling mga dahilan sa pagpapabakuna, o talakayin ang mga karaniwang layunin na maaaring mayroon ka, tulad ng pagbisita sa isa’t isa nang ligtas. 

Ang bawat taong pumiling magpabakuna ay ginagawa ito para sa isang dahilan, tulad ng: 

 • Protektahan ang kanilang sarili mula sa pagkakasakit 
 • Protektahan ang kanilang pamilya 
 • Protektahan ang kanilang mga anak 
 • Bawasan ang pagkabalisa 
 • Bisitahin ang kanilang mga magulang  
 • Bumalik sa mga aktibidad (tulad ng pakikipagkita sa mga kaibigan, pagpapatuloy ng trabaho, o pagbabalik sa paaralan)  

Ipaalam sa mga tao na mayroon silang mga pagpipilian 

Kung may mga taong 12 taong gulang o mas matanda na nag-aalangan tungkol sa pagkuha ng bakunang mRNA para sa COVID, gaya ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna, ipaalam sa kanila na may available na ibang bakuna. Ang bakunang Novavax ay isang protein subunit na bakuna, isang uri ng bakuna na ginagamit na ng maraming taon para sa proteksyon laban sa iba pang mga sakit, tulad ng hepatitis B at whooping cough. 

Tulungan ang iba na mabakunahan  

Kapag may magpasyang magpabakuna, tulungan mo siyang tuluyang magpabakuna. 

Tumulong na gawing mas madali para sa kanya ang magpabakuna. Mag-alok na 

 • Tulungan siyang gumawa ng appointment para magpabakuna. Maaari kang makahanap ng mga bakunang malapit sa iyo sa vaccines.gov
 • Samahan siya sa kanyang appointment, kung kinakailangan.  
 • Tulungan siyang makarating sa kanyang appointment o mag-alok na mag-babysit kung kailangan niya ng pangangalaga sa bata. 

Maaari mo ring subukang sabihin, “Magpabakuna tayo.” Sa iyong pagsabi nito, ginagawa mong tanging choice ang pagpapabakuna. 

Tandaan, bawat taong magpasyang magpabakuna ay nagdadala sa ating lahat ng isang hakbang na palapit sa paglampas ng pandemyang COVID-19.  

Bilang pinagkakatiwalaang tagapaghatid ng mensahe sa iyong pamilya at mga kaibigan, maaari mong gampanan ang mahalagang papel sa kanilang desisyon na magpabakuna. 

 

Huling sinuri ang nilalaman: August 29, 2022