Fason Pou Pale Sou Vaksen COVID-19 yo Ak Zanmi ak Fanmi w

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser. 

Li nòmal pou w gen kesyon ak enkyetid sou vaksen COVID-19 yo. Kantite enfòmasyon—ak move konsepsyon—sou viris la ak vaksen yo ka akable w.

Gen bon fason pou abòde kesyon ak enkyetid moun yo, sitou si w ap eseye konvenk yon moun pran vaksen an, men

 • Li pa vle oswa pa santi nesesite pou l pran l.
 • Li pè pran li.

Men kèk konsèy pou gen yon bon konvèsasyon.

Koute epi reponn ak senpati

 • Koute san w pa fè jijman.
  • Asire w ou santi w kalm, ouvè, ak pare pou koute.
  • Langaj kòporèl pozitif, tankou kenbe kontak zye, ka mete zanmi w yo ak fanmi w alèz. Eseye pa woule je w oswa kwaze bra w.
  • Trete panse ak santiman lòt moun nan ak respè—menm si yo diferan de pa w yo oswa menm si ou pa dakò ak li.
  • Pa entèwonp li. Kite lòt moun nan fin pale anvan ou menm ou pale.
 • Fè lòt moun nan santi w ap koute l.
  • Pa egzanp, ou ka di: “ Sanble ou estrese nan travay ak lakay ou, mwen regrèt tande enkyetid ou sou vaksen an fè ou gen plis estrès. Sa vrèman difisil.”
 • Pa itilize “men” nan pawòl ou yo.
  • Pa egzanp, menm si ou pa dakò ak yon bagay lòt moun nan di, pa di anyen tankou: “Mwen tande sa w ap di a, men mwen pa dakò.” Kite li nan: “Mwen tande sa w ap di a.”
 • Pa defye dirèkteman yon bagay lòt moun nan di ou panse ki pa sa.
  • Pa egzanp, pa reponn pou di: “Non, se pa vre.” Olye de sa, pwopoze l pou pataje enfòmasyon reyèl sou vaksen yo ki soti nan yon sous ou fè konfyans pou li ka deside poukont li si sa li kwè a se verite (w ap jwenn plis enfòmasyon sou sa a anba a).

Poze kesyon ouvè pou w eksplore enkyetid yo

Kesyon ouvè yo vle di moun nan plis ap ba w detay olye l ba w yon repons wi oswa non.

Poze kesyon ouvè ka ede ou konprann

 • enkyetid lòt moun nan.
 • Ki kote li te aprann enfòmasyon ki boulvèse l yo.
 • Kisa li te fè pou l jwenn repons pou tout kesyon l yo. Pa egzanp, ou ka mande l: “Kijan gade

repòtaj nouvèl sa a te fè ou santi w? Kisa ou te fè annapre?”

Poze kesyon ou yo ak respè.

Pa egzanp, pa trete enkyetid li yo de “enkyetid enbesil.” Epi pa poze kesyon tankou, "Pou kisa ou ta dwe enkyete w

pou sa?”

Mande pèmisyon pou pataje enfòmasyon

Yon fwa ou konprann enkyetid lòt moun nan, mande si ou ka pataje enfòmasyon sou vaksen yo ak li.

Si li di non, fè atansyon pou pa plen l ak enfòmasyon. Si li di wi, di li ki kote ou jwenn enfòmasyon ou fè konfyans yo. Pi bon sous pou jwenn repons reyèl pou kesyon komen sou COVID-19 ak vaksen yo gen ladan yo:

Pafwa, pataje repons rapid, egzat sou enkyetid ki komen ka kontribye anpil pou fè

yon moun soti nan eta enkyetid pou l vin gen konfyans.

Si w pa konnen repons kesyon yo, ofri l pou w ede l chèche enfòmasyon.

Ede moun yo jwenn pwòp rezon pa yo pou yo pran vaksen an

Apre w fin abòde enkyetid lòt moun nan ak senpati, respè, ak reyalite, dirije konvèsasyon an

soti nan pou kisa li pa t pran vaksen an pou ale nan pou kisa li dwe pran l.

Ou ka di yon bagay tankou, "Mwen byen konprann ki jan bagay sa a se yon estrès pou yon moun panse ak COVID. Sa w panse

de COVID ki fè w panse depi w pran vaksen an sa ka yon avantaj pou ou?”

Epitou ou ka chwazi pataje pwòp rezon ki fè ou pran vaksen an oswa diskite sou objektif komen nou ka

genyen, tankou vizite youn ak lòt san danje.

Tout moun ki chwazi pran vaksen an fè li pou yon rezon, tankou :

 • Pwoteje tèt yo pou yo pa malad
 • Pwoteje fanmi yo
 • Pwoteje pitit yo
 • Gen mwens enkyetid
 • Vizite paran yo
 • Retounen nan aktivite (tankou wè zanmi, rekòmanse travay, oswa retounen lekòl)

Kontribye nan vaksinasyon moun yo

Yon fwa yon moun deside pou kisa li dwe pran vaksen an, ede li pran angajman pou l pran vaksen an.

Ede nan fè chemen vaksinasyon an vin pi fasil pou li. Pwopoze l pou w

 • Ede li pran yon randevou vaksinasyon. Ou ka jwenn kote yo bay vaksen tou pre kote w rete a sou vaccines.gov.
 • Ale avèk li nan randevou a, si sa nesesè.
 • Ede li rive nan randevou li a oswa ofri li pou gade timoun li yo si li bezwen gadri.

Epitou ou ka eseye di yon bagay tankou: “Ann al pran vaksen.” Sa a fè pran vaksen an

vin chwa prensipal li.

Sonje byen, chak moun ki chwazi pran vaksen an ede nou tout fè yon pa anplis pou n simonte

pandemi COVID-19 la.

Kòm yon mesaje konfyans pou fanmi w ak zanmi w yo, ou ka jwe yon wòl enpòtan nan desizyon pou pran vaksen an.