These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Kesyon Moun Poze Souvan Konsènan Rapèl Vaksen COVID-19 la

This resource is available in other languages

Kisa yon vaksen rapèl ye? 

Vaksen COVID-19 yo kontinye travay trè byen pou anpeche maladi grav, entène lopital, ak lanmò. 

Yon vaksen rapèl se yon dòz siplemantè ki ede w rete pwoteje. 

Ki moun ki ka resevwa yon rapèl COVID-19 la? 

Tout moun ki gen 5 làne oswa plis ki te fin pran premye seri vaksinasyon COVID yo ka pran yon vaksen rapèl COVID. 

Li espesyalman enpòtan pou moun sa yo pran yon rapèl paske yo gen plis ris pou yo vin malad grav akòz COVID-19 la: 

 • Moun ki gen 50 làne oswa plis 
 • Moun ki nan etablisman swen alontèm 
 • Moun ki gen kèk pwoblèm medikal debaz 
 • Moun ki ansent ak ki fenk ansent 

Kilè mwen ka pran yon rapèl COVID-19? 

Ou ka pran yon vaksen rapèl 

 • 5 mwa apre 2yèm dòz vaksen Pfizer-BioNTech oswa Moderna ou a. 
 • 2 mwa apre ou pran yon dòz inik vaksen Janssen Johnson & Johnson ou a. 

Ki rapèl vaksen COVID-19 mwen dwe pran? 

 • Adolesan ki gen laj 5–17 ka jwenn yon rapèl Pfizer-BioNTech.2 mwa apre ou pran yon dòz inik vaksen Janssen Johnson & Johnson ou a. 
 • Adilt 18 oswa plis ka jwenn nenpòt nan rapèl ki disponib Ozetazini. 

Si w gen 18 an oswa plis, ou ka chwazi ki vaksen COVID-19 pou w pran kòm rapèl ou; CDC te bay yon preferans pou moun yo pran yon vaksen mRNA (Pfizer BioNTech ak Moderna). 

Èske rapèl vaksen COVID-19 yo san danje? 

Wi. Menm jan ak lòt vaksen yo, bra ou ka fè w mal apre ou fin pran vaksen an. Epitou ou ka santi sentòm grip tankou lafyèv, tèt fè mal, kò fè mal, ak fatig. 

Sa yo se siy nòmal ki di sistèm iminitè w reyaji ak vaksen an. Malgre efè segondè sa yo ka fè w pa santi w byen, ou pa vrèman malad. Apre sa, yo dire kèk jou pou pi plis. 

Efè segondè grav akòz nenpòt vaksen, ki gen ladan vaksen COVID-19, yo trè ra. 

Ki kote mwen ka pran yon rapèl vaksen COVID-19? 

Pifò founisè vaksen COVID-19 yo bay vaksen rapèl. 

Vaksen yo disponib nan famasi, kabinè medikal, sant sante kominotè, ak anpil lòt kote. Pifò moun ap viv nan yon distans 5 mil ak yon sit vaksinasyon. 

Ou gen 3 fason pou w chèche kote yo bay vaksen tou pre kote w rete a gratis: 

 • Ale sou vaccines.gov 
 • Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a nan 438829 
 • Rele nan 1-800-232-0233 

Sonje pou w mache ak kat Dosye Vaksinasyon CDC COVID-19 ou a lè w ale pran vaksen rapèl ou a. 

Èske mwen bezwen kontinye mete yon mask yon fwa mwen pran rapèl mwen an? 

Pou ede anpeche pwopagasyon COVID-19 la, kontinye mete yon mas nan espas piblik nan zòn ki gen anpil oswa gwo transmisyon nan kominote a.

Moun ki pran vaksen ak moun ki pa vaksinen yo dwe swiv lwa, règ, ak règleman federal, eta, lokal, tribi, ak teritoryal yo tou. Tankou prekosyon sekirite nan: 

 • Transpò piblik 
 • Ayewopò ak avyon yo 
 • Biznis lokal yo 
 • Travay 

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19 yo? 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou COVID-19, tankou sekirite ak efikasite vaksen yo, al gade Enfòmasyon sou COVID-19 ak Vaksen yo