These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Artikulo sa Enewsletter Tungkol sa mga Booster na Bakuna sa COVID-19

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

I-boost ang Iyong Bakuna Laban sa COVID-19 Ngayong Kapaskuhan

Malamang na mas maraming mga tao ang maglalakbay at makikipagsaya sa loob ng kanilang mga tahanan kasama ng kanilang mga kaibigan at pamilya ngayong kapaskuhan kaysa sa nakaraang taon. Ngunit nandito pa rin ang COVID-19. At mas mapanganib para sa lahat ang magkasakit ng COVID dahil dalawang beses na mas nakakahawa ang Delta variant kaysa sa mga naunang variant.

Para manatiling mas ligtas ngayong taglamig, magpabakuna sa COVID-19 sa lalong madaling panahon. Kung ganap ka nang nabakunahan, kunin mo agad ang iyong booster na bakuna kapag ikaw ay kwalipikado na.

Lahat ng nasa 16 na taong gulang at mas matanda ay maaari na ngayon makakakuha ng kanilang booster na bakuna sa COVID-19

  • 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna; o
  • 2 buwan pagkatapos ng iyong solong dosis ng bakunang Janssen ng Johnson & Johnson.

Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay ang tanging awtorisadong bakuna para sa mga nasa edad na 16–17 taong gulang.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay patuloy na maging mabisa sa pag-iwas ng malubhang sakit, pagkaospital, at kamatayan, pati na rin mula sa Delta variant. Ang booster na bakuna ay isang dagdag na dosis na tutulong sa pagpapanatili ng proteksyon.

Saan makakahanap ng mga bakuna sa COVID-19

Mayroon kang 3 paraan para makahanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo:

  • Pumunta sa vaccines.gov
  • I-text ang iyong ZIP code sa 438829
  • Tumawag sa 1-800-232-0233

Tandaang dalhin ang iyong CDC COVID-19 Vaccination Record card kapag pumunta ka para sa iyong booster na bakuna. 

Para sa karagdagang impormasyon

Bumisita sa cdc.gov/coronavirus o makipag-usap sa isang health care provider