These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Template ng Email Tungkol sa mga Booster na Bakuna sa COVID-19

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Paksa: I-boost ang Proteksyon ng Iyong Bakuna sa COVID-19

Katawan: Minamahal na [Ilagay ang pangalan]:

Nakatuon ang [Ilagay ang pangalan ng organisasyon] sa kaligtasan at kalusugan ng [aming kawani//bawat isa sa aming komunidad/bawat isa sa pinaglilingkuran naming komunidad/atbp.].

Gusto naming ipaalam sa iyo na makakakuha na ngayon ng booster sa bakunang COVID-19 ang bawat isang nasa edad na 16 at mas matanda.

Makukuha mo ang iyong booster

  • 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna; o
  • 2 buwan pagkatapos ng iyong solong dosis ng bakunang Janssen ng Johnson & Johnson.

Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay ang tanging awtorisadong bakuna para sa mga nasa edad na 16–17 taong gulang.

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay patuloy na maging mabisa sa pag-iwas ng malubhang sakit, pagkaospital, at kamatayan, pati na rin mula sa Delta variant. Ang booster na bakuna ay isang dagdag na dosis na tutulong sa pagpapanatili ng proteksyon.

Saan makakahanap ng mga bakuna sa COVID-19

Mayroon kang 3 paraan para makahanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo:

  • Pumunta sa vaccines.gov
  • I-text ang iyong ZIP code sa 438829
  • Tumawag sa 1-800-232-0233

Tandaang dalhin ang iyong CDC COVID-19 Vaccination Record card kapag pumunta ka para sa iyong booster na bakuna.

Para sa karagdagang impormasyon

Bumisita sa cdc.gov/coronavirus o makipag-usap sa isang health care provider.

Taos puso,

[Lagdaan dito]