Template ng Email Tungkol sa mga Updated na Booster na Bakuna sa COVID-19

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Paksa: I-Update ang Iyong Bakuna at Proteksyon Laban sa COVID-19 

Katawan: Minamahal na [Ilagay ang pangalan]: 

Nakatuon ang [Ilagay ang pangalan ng organisasyon] sa kaligtasan at kalusugan ng [aming kawani/bawat isa sa aming komunidad/bawat isa sa pinaglilingkuran naming komunidad/atbp.].  

Ibig naming ipaalam sa inyo na ang updated na mga bakuna na pang proteksyon laban sa Omicron ay available.  

  • Kung ikaw ay 5 taong gulang o mas matanda, dapat mong kunin ang updated na bakuna sa COVID.  
  • Hindi mahalaga kung aling bakuna sa COVID ang nakuha mo (Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, o Janssen ng Johnson & Johnson) o kung gaano karaming mga booster ang nakuha mo na. 
  • Kunin mo ang iyong updated na bakuna 2 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. 
  • Kung nagkaroon ka kamakailan ng COVID, dapat kang maghintay ng 3 buwan mula nang magkasakit ka bago mo kunin ang iyong updated na bakuna. 

Saan makakahanap ng mga bakuna sa COVID-19 

Mayroon kang 3 paraan para makahanap ng libreng mga bakuna na malapit sa iyo: 

  • Pumunta sa vaccines.gov 
  • I-text ang iyong ZIP code sa 438829 
  • Tumawag sa 1-800-232-0233 

Tandaang dalhin ang iyong CDC COVID-19 Vaccination Record card kapag pumunta ka para sa iyong updated na bakuna.  

Para sa karagdagang impormasyon 

Bumisita sa cdc.gov/coronavirus o makipag-usap sa isang health care provider. 

Sumasainyo,  

[Lagdaan dito]