These materials may be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 vaccines. Learn about the new guidance.

Modèl Imèl Konsènan Rapèl Vaksen COVID-19

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Sijè: Bay Vaksen COVID-19 pou Pwoteksyon ou an yon Boustè 

: Chè [Mete non]: 

[Mete non òganizasyon an] angaje nan sekirite ak sante [anplwaye nou yo/tout moun nan kominote nou an/tout moun nan kominote n ap sèvi a/etc.]. 

Nou vle enfòme w tout moun ki gen 12 làne oswa plis kapab pran yon vaksen rapèl COVID-19 kounye a.  

Ou ka pran rapèl ou a 

  • 5 mwa apre 2yèm dòz vaksen Pfizer-BioNTech oswa Moderna ou a; oswa 
  • 2 mwa apre ou pran dòz inik vaksen Janssen Johnson & Johnson ou a. 

Se sèlman vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech la ki otorize pou moun ki gen 12 jiska 17 làne yo. 

Vaksen COVID-19 la kontinye travay trè byen pou anpeche maladi grav, entène lopital, ak lanmò. 

Ki kote w ap jwenn vaksen COVID-19 

Ou gen 3 fason pou w chèche kote yo bay vaksen tou pre kote w rete a gratis: 

  • Ale sou vaccines.gov 
  • Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a nan 438829 
  • Rele 1-800-232-0233 

Sonje pou w mache ak kat Dosye Vaksinasyon CDC COVID-19 ou a lè w ale pran vaksen rapèl ou a. 

Pou w jwenn plis enfòmasyon 

Ale sou cdc.gov/coronavirus oswa pale avèk yon pwofesyonèl swen sante.  

Ak tout kè mwen, 

[Mete blòk siyati] 

 

Dènye revizyon kontni yo: 12 Janvye 2022