Fevahevahe’aki moe Matu’a kae pehee kihe fanau fekau’aki moe Huhu Malu’i 

Ngaahi poini angamaheni kihe fanau iiki fekau’aki moe fakahoko ‘ae huhu malu’i COVID-19  

 • Koe lelei taha ke malu’i koe, famili mo ho’o komiuniti ke faka hoko leva ‘ae huhu malu’i meihe COVID-19- Koe ngaahi huhu malu’i COVID-19 ‘oku matu’aki lelei ki hono fakafepaki’i ‘ae fokoutua lalahi meihe takoto ‘i falemahaki, ‘o a’u ai kihe mole ‘ae mo’ui meihe COVID-19. 
 • Ko hono fakahoko ‘ae huhu malu’i ‘e vave aipe ‘etau toe foki kihe nomolo – koe fakahoko ‘ae huhu malu’i koe lelei taha ke ikuna ‘aki ‘ae vailasi ko ‘eni pea tau foki malu kihe fakatahataha mo hotau ngaahi kaungame’a, foki kihe ako, ngaahi fai’anga sipoti moe fefolau’aki foki. 
 • ‘Oku malu ‘ae ngaahi huhu malu’i COVID-19 kuo fokotu’u atu ke ngaue ‘aki ‘i Amelika ni –  kihe lauimiliona ‘ae kakai kuo nau ‘osi fakahoko ‘ae huhu malu’i COVID-19, pea ‘e hokohoko atu ai pe ‘ae fakahoko ‘oe sivi faka’auliliki ‘oe tu’unga malu ‘oe ngaahi huhu malu’i ko ‘eni. Kuo faka ngofua meihe CDC ke fakahoko ‘ae ngaahi huhu malu’i ko ‘eni ‘ihe vave taha. 
 • Malu’i koe founga lelei taha ia kihe ‘ete fanau, fakahoko leva e huhu malu’i COVID-19. 
 • Talanoa leva kiho Toketa faka famili, kapau ‘oku ‘iai ha’o fehu’I – ‘Oku angamahen pe ke ‘iai ha’o ngaahi fehu’i fekau’aki mo hono tokangaekina ho’o tamasi’i.  Talanoa mo ho’o toketa fakafamili ke vakai ki ha ngaahi fehu’i pau. 

Ngaahi poini fekau’aki moe ‘uu huhu malu’i COVID-19 

 • Koe ngaahi huhu malu’i ‘oku matu’aki kaunga lelei ia kihe mahaki, puke nofo falemahaki pe a’u kihe mole ‘ae mo’ui koe ‘uhi koe COVID-19. 
 • ‘Oku lava ‘ehe ngaahi huhu malu’i COVID-19 ‘o faktupu ha ngaahi ongosia ‘iha kakai ‘e ne’ihi, ka koe ngaahi uesia ‘oku faingata’a, ‘oku matu’aki hahamolofia.  Koe lahi taha ‘oku mole pe ia ‘ia kinautolu pe hili ha ngaahi ‘aho si’i  Koe uesia ‘oku lahi taha ‘ene hoko koe langa uma ‘ihe feitu’u na’e fakahoko ai ‘ae huhu.   
 • Na’e fa’u vave ‘ae ngaahi huhu malu’i COVID-19 ‘oku malu ‘o fou ‘i hono ngaue ‘aki ‘o ha kau taukei ngaue huhu malu’i hili ‘eni ‘ae ta’u ‘e teau,tekinolosia ‘aia na’e fo’ou kihe ngaahi huhu malu’i ka kuo fakahoko ‘a hono ako ‘ihe ngaahi ta’u ‘e uofulu; ko ha fuofua sipinga ‘oe huhu malu’i kolonavailasi ‘aia kuo ‘osi fa’u ‘ihe National Institutes of Health; mo ha kau ngaue ‘ikai totongi ‘e laui mano kihe ngaahi sivi fakafeito’o na’e lava ‘o tanaki vave ai ‘ae ngaahi fakamatala fekau’aki moe tu’unga malu mo lelei.  Na’e faka’ata foki e hono fa’u ‘ikai palani’i ‘oe huhu malu’i mo hono ‘analaisi ‘oe fakamatala ke sivi ‘a hono uta atu ‘oe ngaahi huhu malu’i, ‘iha ngaahi ‘aho hono ma’u ‘oe fakangofua ‘ae FDA. 
 • Kuo fakangofua mai meihe pule’anga Amelika ni, ke ma’u ‘atu ‘ae huhu malu’i kotoa ta’e totongi kihe tokotaha kotoa. 
 • Ko e tokotaha kotoa pē ‘oku māhina ‘e 6 ‘o fāi hake ‘oku totonu ke nau lava atu leva ‘o ma’u ‘ae huhu malu’i COVID-19. Koe founga ‘eni e tolu ké ke ngaue ki ai ké ke ma’u ‘a e huhu malu’i ofi taha atu ki ho feitu’ú: 
  • Vakai ki he vaccines.gov 
  • Text ho’o zip code kihe 438829 
  • Fetu’utaki ki he 1-800-232-0233