Inádingan Yan i Sísiña Mabakuna na Famagu’on yan Mañaina

Heneråt na punto siha put i famagu’on ni sísiña mabakunan COVID-19. 

 • I bakuna i yamáolilek na manera para un prutehi hao, i familiå-mu, yan i kumunidåt-mu ginen i COVID-19 – bula nina’siñan-ñiha i hokkok ha’ na bakunan COVID-19 ni guaha kontra i fehman na minalångu, mina’ospitåt, yan finatai COVID-19. 
 • U mana’ta’lo hit guatu gi minaolek yanggen manmabakuna hit – i bakuna i yamáolilek na manera para u ma’igi i ga’ga’ yan para ta fandaña’ ta’lo yan i mangga’chong, umáli’e’ mismo na eskuela, dinaña’ dåndan, inachá’igi siha, yan hinanågue. 
 • Mansåfo’ i hokkok ha’ na bakunan COVID-19 siha ni manmarekomenda para u mana’setbe gi Estådos Unidos – esta manmabakunan COVID-19 noskuåntos miyon na taotao, yan siempre para u magéfilao ini siha na bakuna. Ha rekomémenda i CDC para u fanmabakuna ensigidas. 
 • I bakuna i yamáolilek na manera para un prutehi i patgon-mu ginen i COVID-19 – hokkok ha’ na bakunan COVID-19 ni guaha suménmaolek kontra i fehman na minalångu, mina’ospitåt, yan finatai COVID-19. 
 • Adingåni i dokton i famagu’on-mu pat i medikon i familiå-mu yanggen guaha finaisen-mu – mámaolek ha’ mamámaisen hao put i inadahen i patgon-mu. Adingåni i emfetmeran i patgon-mu para u oppe i finaisésen-mu. 

Heneråt na Punto siha put i bakunan COVID-19 

 • Bula nina’siñan-ñiha i hokkok ha’ na bakunan COVID-19 ni guaha kontra i fehman na minalångu, mina’ospitåt, yan finatai COVID-19. 
 • I bakunan COVID-19 siha siña ha na’famadesi siha taotao, lao suménhassan i fehman na pinadesi. Lámeggai na pinadesi ti åpmam mumåhgong ha’ na maisa. Puten hi’os (koddu) i yaséssoso na pinadesi gi månu nai madulok hao. 
 • CHaddek manmafa’tinas i mansåfo’ na bakunan COVID-19 ginen i bålen siklo na eksperensian binakuna; nuebu na teknolohia, lao hagas ma’estudia para bente åños; mo’na na fina’bakunan coronavirus ni esta mafa’títinas gi National Institutes of Health;  yan noskuåntos dies mit na bulontåriu para chinagen inilao åmot ni muna’siña manhokka’ infotmasión chaddek put sinafo’ yan i nina’siñan i amot. 
 • Inachá’gigon i minafa’tinås-ña yan i ma’ilao-ña i chinagen infotmasión ha na’siña muna’fanhånao i bakuna siha gi halom noskuåntos ha’åni siha an ma’åturisa ni FDA. 
 • I gubetnamenton federåt ha na’guahåyen dibåtde hokkok ha’ na taotao siha gi Estådos Unidos. 
 • Hokkok ha’ ni 6 meses yan lá’amko’ debi di mabakunan COVID-19. Guaha tres na manera para un fañodda’ bakuna siha gi uriyå-mu: 
  • Hånao guatu gi vaccines.gov 
  • Tugi’i guatu iyo-mu ZIP code gi 438829 
  • Ågang ha’ 1-800-232-0233