Kominikasyon Ak yon Piblik Jeneral

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser. 

Yon ton ki rive sou yon piblik jeneral

 • Itilize enfòmasyon kredib, ki baze sou lasyans.
 • Raple moun yo rekòmandasyon yo kapab chanje paske COVID chanje li menm tou, sa ki fè nou aprann plis tou.
 • Deklare se yon bagay ki nòmal pou moun genyen kesyon konsènan vaksen yo epi fè yo konnen kesyon yo enpòtan.
 • Raple moun yo vaksen yo se yon lòt zouti nan ansanm zouti ki la pou pwoteje tèt yo ak lòt moun pwòch yo.

Mesaj ki rive sou piblik jeneral

 • Chèche ajou epi vin ajou nan sa ki gen pou wè ak vaksen kont COVID la pral siyifi ou dwe pase plis tan ak moun ki pwòch yo epi angaje w ak kominote ou a.
 • Tout vaksen kont COVID ki disponib pou itilize Ozetazini yo san danje. Plizyè milyon moun Ozetazini te pran vaksen kont COVID yo. Responsab yo ap toujou kontinye fè bon jan sipèvizyon sekirite sou vaksen yo. CDC rekòmande pou tout moun ki gen pou pi piti 6 mwa pran vaksen kont COVID.
 • Tout vaksen kont COVID ki disponib yo bay bon rezilta pou anpeche maladi grav, pou anpeche moun al entène lopital, epi pou anpeche moun mouri poutèt maladi COVID.
 • Tout moun ki gen pou pi piti 6 mwa Ozetazini ta dwe pran vaksen kont COVID la epi rete ajou ladan l.
 • Rete ajou ak vaksen kont COVID ou a pou w kapab jwenn plis pwoteksyon.
 • Pale ak founisè vaksen ou a oswa pwofesyonèl swen sante w la sou kilè w ap bezwen pran yon dòz vaksen kont COVID.
 • Li enpòtan anpil pou moun sa yo pran vaksen kont COVID epi rete ajou ladan l paske yo gen plis risk pou yo vin malad grav akòz COVID la:
  • Moun ki gen pou pi piti 50 lane
  • Moun ki ap viv nan enstalasyon pou swen alontèm
  • Moun ki gen sèten kondisyon medikal
  • Moun ki ansent epi ki fenk te ansent
 • Si w te fenk gen COVID, ou kapab tann 3 mwa apati lè w te malad la pou w pran dòz vaksen kont COVID ou bezwen an.
 • COVID se yon maladi ki gaye pi souvan nan mitan moun ki an kontak dirèk ak yon lòt. Vaksen yo ofri ou pi bon pwoteksyon kont COVID.
 • Vaksen kont COVID yo kapab lakòz efè segondè lakay kèk moun, men efè segondè ki grav yo pa fasil parèt. Majorite efè segondè yo ale fè wout yo poukont yo sou kèk jou. Efè segondè ki pi komen an se bra fè mal nan kote yo pike moun nan.
 • Yo te devlope vaksen kont COVID yo san danje rapid vit gras ak yon eksperyans vaksinasyon san (100) lane; teknoloji ki te nouvo pa rapò ak vaksen yo te etidye pandan plizyè dizèn lane; yon pwototip vaksen kont kowonaviris ki deja an devlòpman nan Enstiti Nasyonal Sante a; ak plizyè dizèn milye volontè pou esè klinik ki lapoula bay done sou sekirite ak efikasite vaksen an. Pwodiksyon senkwonize vaksen ak analize tès sou done yo te pèmèt vaksen yo ka livre tou sou kèk jou apre otorizasyon FDA a.
 • Chèche vaksen toupre lakay ou sou vaccines.gov.