These materials will be updated to align with the latest CDC guidance about COVID-19 boosters. Learn about the new guidance.

Pakikipag-ugnay sa Publiko Tungkol sa mga Booster na Bakuna sa COVID-19

To print this document, use your internet browser’s print settings to set page margins and remove the header and footer. For the best printing experience, use the Google Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browser.

Mga Punto ng Pagsasalita

 • Patuloy na maging mabisa ang mga bakuna sa COVID-19 sa pag-iwas ng malubhang sakit, pagkaospital, at kamatayan, pati mula sa Delta variant. Ang booster na bakuna ay isang dagdag na dosis na tutulong sa pagpapanatili ng iyong proteksyon.
 • Ang lahat ng 16 taong gulang at mas matanda ay maaaring makatanggap ng libreng booster na bakuna sa COVID-19.
 • Makakakuha ka ang booster na bakuna
  • 6 na buwan pagkatapos ng iyong ika-2 dosis ng bakunang Pfizer-BioNTech o Moderna.
  • 2 buwan pagkatapos ng iyong solong dosis ng bakunang Janssen ng Johnson & Johnson.
 • Ang pinakamahusay na paraan ng pagprotekta laban sa COVID-19 ay ang magpa-booster na bakuna kaagad kapag ikaw ay naging kwalipikado.
 • Pinakamahusay din na paraan ang booster para manatili kang ligtas ngayong taglamig habang ikaw ay naglalakbay, nagtitipon sa mga looban, at nagsasaya kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan ngayong kapaskuhan.
 • Maari mong kunin nang sabay ang iyong bakuna sa trangkaso at booster na bakuna sa COVID-19.
 • Lalo ng mahalaga para sa mga tao na may edad na 50 at mas matanda, mga residente ng setting ng pangmatagalang pangangalaga, mga tao na may pinagbabatayan na mga medikal na kondisyon, at buntis at kamakailan lamang nabuntis na kumuha ng booster dahil nasa mataas na panganib sila para sa malubhang sakit mula sa COVID-19.
 • Maari mong piliin kung anong bakuna sa COVID-19 ang gusto mong tanggapin (Pfizer-BioNTech, Moderna, o Janssen ng Johnson & Johnson) bilang booster na bakuna. Hindi kailangang pareho sa bakuna na dati mong tinanggap ang booster mo. Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay ang tanging bakunang awtorisado para sa mga nasa edad na 16–17 taong gulang.
 • Maaring magsanhi ng masasamang epekto ang mga bakuna sa COVID-19 sa ilang tao, ngunit labis na madalang ang malalang masasamang epekto. Kusang mawawala sa ilang araw ang karamihan sa masasamang epekto. Ang pinakakaraniwan na masamang epekto ay masakit na braso sa site ng iniksyon.
 • Ganap kang protektado pagkatapos ng 2 linggo ng iyong booster na bakuna.
 • Nag-aalok ng booster na mga bakuna ang karamihan sa mga nag-aalok ng mga bakuna sa COVID-19.
 • Mayroon kang tatlong paraan para mahanap ng mga bakunang malapit sa iyo, kabilang ang mga booster:
  • Pumunta sa vaccines.gov
  • I-text ang iyong ZIP code sa 438829
  • Tumawag sa 1-800-232-0233
 • Tandaang dalhin ang iyong CDC COVID-19 Vaccination Record card kapag pumunta ka para sa iyong booster na bakuna. 

Mga Mensahe/Tono na Nakakahikayat sa Publiko

 • Gumamit ng mapagkakatiwalaan at batay-sa-agham na impormasyon.
 • Kilalanin na likas na may mga tanong ang mga tao tungkol sa mga bakuna at na may kabuluhan ang kanilang mga tanong.
 • Paalalahanan ang mga tao na masasagot ng kanilang mga doktor o ibang mga health care provider ang kanilang mga tanong tungkol sa mga bakuna at mga booster.
 • Paalalahanan ang mga tao na isa pang kasangkapan ang mga bakuna sa toolkit para protektahan ang kanilang sarili at minamahal sa buhay.