Kominike Avèk yon Piblik Jeneral Sou Vaksen Rapèl COVID-19 la

Pwen pou Diskite yo 

 • Vaksen COVID-19 yo kontinye travay trè byen pou anpeche maladi grav, entène lopital, ak lanmò. Yon vaksen rapèl se yon dòz siplemantè ki ede w rete pwoteje. 
 • Tout moun ki gen 5 làne oswa plis kapab pran yon vaksen rapèl COVID-19 gratis. 
 • Ou ka pran yon vaksen rapèl 
  • 5 mwa apre 2yèm dòz vaksen Pfizer-BioNTech oswa Moderna ou a. 
  • 2 mwa apre ou pran dòz inik vaksen Janssen Johnson & Johnson ou a. 
 • Pi bon fason pou pwoteje tèt ou kont COVID-19 se pran yon rapèl kou ou kalifye. 
 • Epitou yon rapèl se pi bon fason pou ou rete an sekirite pandan sezon ivè sa a pandan w ap vwayaje, fè rasanbleman andedan kay, epi pase tan ak fanmi ak zanmi pandan jou fèt yo. 
 • Li espesyalman enpòtan pou moun ki gen 50 làne oswa plis, moun ki abite nan etablisman swen alontèm yo, moun ki gen pwoblèm medikal ki kache, moun ki ansent ak moun ki fenk ansent pou pran yon vaksen rapèl paske yo gen plis risk pou yo malad grav akòz COVID-19 la. 
 • Si w gen 18 an oswa plis, ou ka chwazi ki vaksen COVID-19 pou w pran kòm rapèl ; CDC te bay yon preferans pou moun yo pran yon vaksen mRNA (Pfizer BioNTech ak Moderna). Adolesan ki gen laj 5-17 ka jwenn yon rapèl vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 
 • Vaksen COVID-19 la kapab kòz efè segondè lakay kèk moun, men efè segondè ki grav yo trè ra. Pi fò efè segondè yo anjeneral disparèt poukont yo apre kèk jou. Efè segondè ki pi komen an se doulè nan bra kote w pran piki a. 
 • 2 semèn apre dezyèm dòz vaksen ou an. 
 • Pifò founisè vaksen COVID-19 yo bay vaksen rapèl. 
 • Ou gen twa (3) fason ou ka chèche kote yo bay vaksen tou pre kote w rete a, tankou rapèl: 
  • Ale sou vaccines.gov 
  • Voye yon mesaj tèks ak kòd postal ou a nan 438829 
  • Rele nan 1-800-232-0233 
 • Sonje pou w mache ak kat Dosye Vaksinasyon CDC COVID-19 ou a lè w ale pran vaksen rapèl ou a. 

Mesaj/Ton Ki Rive Bò Kote Piblik Jeneral la 

 • Sèvi ak enfòmasyon kredib, ki baze sou lasyans. 
 • Ou dwe konnen li nòmal pou moun yo gen kesyon sou vaksen yo epi kesyon yo a gen enpòtans yo. 
 • Fè moun sonje doktè yo a oswa lòt pwofesyonèl swen sante yo ka reponn kesyon yo konsènan vaksen ak rapèl yo. 
 • Fè moun yo sonje vaksen yo se yon lòt zouti nan bwat zouti a pou pwoteje tèt yo ak pwòch yo.

 

Dènye revizyon kontni yo: 12 Janvye 2022